خدمات

  • طراحی و اجرای نقشه بخش تشخیص مولکولی و سیتوژنتیک مطابق استاندارد های آزمایشگاه مرجع سلامت و وزارت بهداشت
  • برگزاری کارگاه های آموزشی و همچنین تربیت نیروی متخصص در زمینه تشخیص مولکولی
  • تجهیز آزمایشگاه تشخیص مولکولی و ژنتیک
  • طراحی و سنتز پرایمر و پروب
  • انجام خدمات توالی یابی